Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA
archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI

Szkolenie na temat Podprogramu 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 2017-10-12

10 października 2017 r. w Lubelskim Oddziale Okręgowym PCK odbyło się szkolenie na temat realizacji Podprogramu 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020).

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD) i wdrażany przez PCK na mocy umowy  z Agencją Rynku Rolnego.  

Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem szkolenia było podniesienie kompetencji osób zajmujących się dystrybucją żywności w ramach PO PŻ 2014-2020  na terenie województwa lubelskiego oraz zwiększenie  skuteczności ich działań poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy merytorycznej. Spotkanie poprowadzili: koordynator Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w PCK Rafał Sakowski oraz Kierownik Działu Programowego Biura Zarządu Głównego PCK Katarzyna Stępińska. 

Podczas pierwszej części szkolenia przybliżyli oni uczestnikom zagadnienia związane z rozwojem programu pomocy żywnościowej w poszczególnych latach oraz omówili specyfikę aktualnej  edycji, realizowanej w okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r.    

W początkowym okresie realizacji programu w 2014 r., Polski Czerwony Krzyż jako jedna z czterech organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO), dostarczył prawie 38 tys. osób w całej Polsce ponad 80 tys. paczek żywnościowych, składających się z 5 rodzajów artykułów spożywczych: makaronu, cukru, mleka, oleju i mielonki wieprzowej. Żywność była dystrybuowana za pośrednictwem 6  oddziałów okręgowych PCK, będących Organizacjami Partnerskimi Regionalnymi (OPR) w PO PŻ 2014-2020, a wartość rozdysponowanych artykułów wyniosła  ok. 1,5 mln zł. 

W kolejnych edycjach programu zwiększał się zestaw artykułów żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących oraz zasięg terytorialny, obejmujący coraz większą liczbę organizacji partnerskich lokalnych (OPL), dystrybuujących żywność na zlecenie OPR. Dodatkowo, w poszczególnych latach wzmacniała się rola działań w ramach środków towarzyszących, mających na celu aktywizację społeczną oraz włączenie osób w trudnej sytuacji życiowej w funkcjonowanie społeczności lokalnych. 

Aktualna edycja PO PŻ 2014-2020 w postaci Podprogramu 2017 przewiduje objęcie pomocą żywnościową 95 tys. najbardziej potrzebujących osób oraz rodzin w Polsce, którym w trakcie całego okresu dystrybucji zostanie bezpośrednio dostarczone 475 000 szt. nieodpłatnych paczek żywnościowych. Tym razem do 17 magazynów Polskiego Czerwonego Krzyża trafi ponad 5000 tys. ton artykułów spożywczych o łącznej wartości około 23 milionów zł.

Podczas spotkania szkoleniowego dyrektor Oddziału Okręgowego PCK w Lublinie, Maciej Budka zaznaczył, że województwo lubelskie nadal pozostaje jednym z największych beneficjentów programu żywnościowego. Podprogram 2017 obejmuje tutaj pomocą 20 tys. mieszkańców województwa, którym zostanie dostarczone 100 tys. paczek żywnościowych.  Do tych celów  lubelski OPR  dysponuje największym  magazynem wśród OPR-ów PCK, co tworzy optymalne podłoże dla doskonalenia mechanizmu dystrybucji żywności na Lubelszczyźnie. 

Druga część szkolenia dotyczyła praktycznych aspektów związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki magazynowej oraz zasad wydawania żywności na szczeblu lokalnym, w tym w kontekście zapobiegania marnotrawienia żywności. 

Lubelski OPR zleca dystrybucję żywności 23 organizacjom partnerskim lokalnym (OPL), z których największą cześć stanowią Oddziały Rejonowe LOO PCK oraz miejscowe Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS). Zdaniem kierownika magazynu żywności w Lublinie, Adama Zawilskiego, znacząca liczba OPL powoduje konieczność stworzenia spójnych rozwiązań w zakresie prowadzenia sprawozdawczości z dystrybucji żywności oraz  ewidencji osób objętych pomocą żywnościową. 

Dzięki szkoleniu uczestnicy organizacji lokalnych, które realizują program pomocy żywnościowej w województwie lubelskim,  stworzyły optymalną płaszczyznę dla nawiązania trwałych form współdziałania oraz wymiany wiedzą merytorycznej na temat realizacji Podprogramu 2017.


powrót

Wersja do druku