Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA
archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI

PCK w walce z głodem, niedożywienie i ubóstwem 2017-10-13

16 października obchodzimy Światowy Dzień Żywności, a 17-ego Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Celem obchodów Światowego Dnia Żywności jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.

W 2016 r. w Polsce według badań GUS wystąpiła wyraźna poprawa sytuacji materialnej wszystkich grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych. Nadal jednak, pomimo wprowadzenia świadczenia wychowawczego Rodzina 500+, w najgorszej sytuacji materialnej 2016 roku były rodziny wielodzietne (posiadające troje lub więcej dzieci na utrzymaniu). Porównując ostatnie lata najwięcej osób poniżej ustawowej granicy ubóstwa zamieszkuje województwa: świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie i kujawsko-pomorskie.

Kampania walki z głodem

W Polsce ubóstwo w większym stopniu dotyka dzieci niż dorosłych czy seniorów. Taka prawidłowość utrzymuje się od lat. Dzieci z rodzin, które na co dzień borykają się z niedostatkiem i nie stać ich na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, są grupą najbardziej potrzebującą wsparcia i pomocy. Brak pieniędzy na przybory szkolne, ubrania i pełnowartościowe posiłki to ciągle rzeczywistość wielu polskich rodzin.

Walka z głodem, ubóstwem i niedożywieniem to jedno z głównych zadań Polskiego Czerwonego Krzyża. Prowadzimy akcje i programy, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin ubogich lepszego startu w dorosłość. Oprócz dożywiania dzieci z rodzin potrzebujących, zajmujemy się również problemem właściwego odżywiania, promując zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży poprzez programy edukacyjne prowadzone w szkołach. Jesteśmy organizacją ogólnopolską, z prawie 250 oddziałami, która zna problemy lokalnych społeczności.

Potrzeby w tej dziedzinie są zawsze olbrzymie. Dla ich zaspokojenia pozyskujemy od społeczeństwa środki finansowe, produkty żywnościowe, różnego typu dobra materialne, które następnie przekazujemy potrzebującym. To właśnie od ofiarności i hojności darczyńców zależy zakres i skala pomocy, jakiej możemy udzielić.

W 2016 roku Polski Czerwony Krzyż udzielił pomocy socjalnej w formie paczek żywnościowych, odzieży i zapomóg pieniężnych ponad 174 000 potrzebującym. Łączna wartość udzielonej pomocy w różnych formach wyniosła prawie 7 000 000 zł.

Nasze oddziały w całej Polsce prowadzą Kampanię Walki z Głodem, w ramach której wspierają dzieci i młodzież z rodzin potrzebujących. Prowadzimy program Godne Dzieciństwo, stwarzając dzieciom szansę na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, edukację i rozwój osobisty, a w rezultacie pozwalamy na uniknięcie pokoleniowej biedy. 

Wydajemy także żywność w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Aktualna edycja PO PŻ 2014-2020 w postaci Podprogramu 2017 przewiduje objęcie pomocą żywnościową 95 000 najbardziej potrzebujących osób oraz rodzin w Polsce, którym w trakcie całego okresu dystrybucji zostanie bezpośrednio dostarczone 475 000 szt. nieodpłatnych paczek żywnościowych. Tym razem do 17 magazynów Polskiego Czerwonego Krzyża trafi ponad 5000 ton artykułów spożywczych o łącznej wartości około 23 000 000 zł.

We wrześniu 2016 r. przyłączyliśmy się do programu Żółty Talerz. Program Żółty Talerz, dofinansowany przez Kulczyk Foundation, realizowany jest przez 5 dużych organizacji: Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Banki Żywności, SOS Wioski Dziecięce i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Partnerzy przedsięwzięcia zawarli sojusz, by skupić się na wsparciu żywienia dzieci na poziomie konkretnej stołówki, świetlicy czy rodzinnego domu. Jednym głosem mówimy o żywieniu wszystkich dzieci, a nie o etykietującym dożywianiu części z nich. Żółty Talerz to program wzmocnienia już istniejącego systemu żywienia dzieci w Polsce poprzez zaangażowanie rodziców i lokalnego środowiska.

Polski Czerwony Krzyż realizował program od października 2016 r. do sierpnia 2017 r. w 6 województwach: łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, pomorskim. Wsparciem objęto 1237 dzieci, dla których przygotowanych zostało 264 906 posiłków. Od października 2017 roku program jest kontynuowany w 23 szkołach. Pomocą objęte będzie 1407 dzieci w województwach: pomorskim, mazowieckim, łódzkim, opolskim i małopolskim.

Wszystkie te działania możliwe są dzięki wsparciu naszych darczyńców i sponsorów, za co serdecznie dziękujemy. 

powrót

Wersja do druku