Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
 • SPRAWOZDANIA
 • APELE
 • OGŁOSZENIA
 • PRACA
 • przetargi
 • WYDAWNICTWA

Pomoc humanitarna i rozwojowa

Polski Czerwony Krzyż realizuje projekty i przedsięwzięcia mające na celu niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej.

Pomoc humanitarna to ratowanie i ochrona życia w czasie konfliktów zbrojnych, klęsk i katastrof spowodowanych warunkami naturalnymi lub wywołanych działalnością człowieka. 

To także:

 • udzielanie koniecznej pomocy i wsparcia ludziom narażonym na długotrwałe kryzysy oraz pomoc w przypadkach tzw. „zapomnianych kryzysów”,
 • przeprowadzanie krótkoterminowych prac związanych z odbudową i rekonstrukcją, szczególnie w zakresie infrastruktury i sprzętu, we współpracy z instytucjami lokalnymi, biorąc pod uwagę, o ile to możliwe, długoterminowe cele rozwoju,
 • pokonywanie trudności związanych z konsekwencjami masowej migracji ludności,
 • działania na rzecz zapobiegania katastrofom oraz ograniczania ich skutków.  

Z kolei pomoc rozwojowa definiowana jest jako darowizny i pożyczki przekazywane przez instytucje rządowe lub organizacje międzynarodowe, mające na celu wsparcie rozwoju gospodarczego i dobrobytu w krajach rozwijających się.

Pod tym terminem kryje się wiele form pomocy (sposobów wpływania na zmiany w państwie, które jest beneficjentem tej pomocy), np.:

 • pomoc projektowa − udzielana na konkretny cel (szkolenie, budowę budynku, zakup wyposażenia),
 • pomoc programowa – udzielana w ramach konkretnego sektora mająca rozwiązać szerszy problem (np.: wsparcie reformy w danym sektorze gospodarki lub jakiegoś elementu reformy w danym sektorze),
 • pomoc żywnościowa – wsparcie polegające na przekazaniu artykułów spożywczych krajom, których mieszkańcy mają kłopoty z dostępem do żywności,
 • pomoc techniczna – polegająca na wykorzystaniu doświadczenia i wiedzy (urzędników, lekarzy, inżynierów, itd.) obywateli państwa dawcy przy wsparciu rozwoju państwa partnerskiego. 

W roku 2015 PCK prowadzi następujące projekty i przedsięwzięcia:

 1. Poprawa jakości dostępu do opieki medycznej dla uchodźców wewnętrznych w Obwodzie Dniepropietrowskim – projekt pomocy humanitarnej dla Ukrainy, finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach grantu „Pomoc humanitarna 2015”. Projekt koncentruje się na dystrybucji 1255 voucherów dla wyselekcjonowanych kategorii uchodźców szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. Jego celami są: zapewnienie bezpłatnego dostępu do środków medycznych i higienicznych, redukcja  stosowania negatywnych strategii radzenia sobie w kryzysie przez 750 rodzin uchodźców wewnętrznych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej,  wzmocnienie lokalnych struktur Ukraińskiego Czerwonego Krzyża i koordynacji działań poprzez nadzór nad realizacją projektu, uczestnictwo i organizację spotkań i szkoleń, jak również wsparcie lokalnej ekonomii i działalności ukraińskich przedsiębiorców Obwodu Dniepropietrowskiego poprzez dokonywania lokalnych zakupów pomocy medycznej w miejscach osiedlania się uchodźców. 
  "Humanitarka" dla Ukrainy

 2. Program Polska Pomoc

 3. Młodzi przeciwko HIV – wzmocnienie kompetencji Białoruskiego Czerwonego Krzyża w zakresie edukacji o HIV/AIDS w obwodzie brzeskim i grodzieńskim – projekt pomocy rozwojowej finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach grantu „Polska pomoc rozwojowa 2015”. Projekt koncentruje się na przeszkoleniu 40 trenerów-wolontariuszy Białoruskiego Czerwonego Krzyża w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, a następnie przeprowadzenie cyklu szkoleń dla beneficjentów, tj. młodych osób w wieku 15-31 lat, którzy, według oficjalnych danych rządowych, są najbardziej podatną na zakażanie grupą, z uwagi na prowadzony styl życia. Celem projektu jest uświadomienie ok. 2700 osób oraz zmniejszenie liczby przypadków zgonów i nowych zachorowań na AIDS na Białorusi.
  Młodzi przeciwko HIV – pomoc rozwojowa na Białorusi

 4. Program Polska Pomoc

 5. Na ratunek Nepalowi – pomoc humanitarna dla ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu. Polski Czerwony Krzyż przyłączył się do międzynarodowego apelu ogłoszonego przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, prowadząc zbiórkę darowizn finansowych na zakup najpotrzebniejszych produktów, w tym żywności, wody, urządzeń sanitarnych, budowy schronień, niezbędnych do przetrwania. Ponadto, PCK przekazał koce dla poszkodowanych, które wraz z darami instytucji rządowych i innych organizacji pozarządowych przetransportowane zostały do miejsca kataklizmu w maju 2015 roku.
  Trzęsienie ziemi w Nepalu
  Transport z pomocą dla Nepalu

 

Wersja do druku