Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
  • SPRAWOZDANIA
  • APELE
  • OGŁOSZENIA
  • PRACA
  • przetargi
  • WYDAWNICTWA

Podstawy prawne

Kim jesteśmy » Podstawy prawne »

Polski Czerwony Krzyż jest stowarzyszeniem krajowym Czerwonego Krzyża Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny z dnia 12 sierpnia 1949 roku (Dziennik Ustaw nr 38 poz.171) i Protokołów dodatkowych do tych Konwencji z dnia 8 czerwca 1977 roku (Dziennik Ustaw z 1992 roku nr 41 poz.175).

PCK działa na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 1964 roku o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276) oraz wydanego na jej podstawie Statutu zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1284).

Wewnętrzne zasady funkcjonowania oraz szczegółowe kompetencje organów Stowarzyszenia określają Regulaminy zatwierdzone przez Krajową Radę Reprezentantów PCK.

Ogólne
Ustawa o Polskim Czerwonym Krzyżu
Statut Polskiego Czerwonego Krzyża

Organizacyjne
 Uchwała Zarządu Głównego PCK z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie założeń programowych Ruchu Młodzieżowego Polskiego Czerwonego Krzyża na lata 2015 - 2017 + załącznik
 Uchwała nr 268/2014 ZG PCK w sprawie zmian w zasadach funkcjonowania ruchu honorowego krwiodawstwa w Polskim Czerwonym Krzyżu i w Regulaminie Rad Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
 Uchwała nr 258/2014 ZG PCK w sprawie Wykazu jednostek Systemu Ratownictwa PCK.
 Uchwała nr 257/2014 ZG PCK w sprawie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego ds. Ratownictwa przy Zarządzie Głównym PCK.
 Uchwała nr 256/2014 ZG PCK w sprawie dokumentów obowiązujących w Grupie Ratownictwa PCK.
 Uchwała nr 255/2014 ZG PCK w sprawie organizowanej przez PCK Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.
 Uchwała nr 248/2014 ZG PCK w sprawie Systemu szkoleń pierwszej pomocy w PCK.
 Uchwała nr 250/2014 ZG PCK w sprawie powołania Komisji Programowej Pierwszej Pomocy PCK.
 Uchwała nr 15/2012 Krajowego Zjazdu PCK w sprawie uchwalenia wysokości składki członkowskiej PCK.
 Uchwała nr 11/2012 Krajowego Zjazdu PCK w sprawie nowelizacji Regulaminu Odznaki Honorowej PCK oraz zasady pracy Kapituły Odznaki Honorowej PCK.
 Uchwała nr 32/2014 ZG PCK w sprawie sprawozdania programowo-organizacyjnego z działalności Stowarzyszenia w roku 2013
 Uchwała nr 31/2014 ZG PCK w sprawie składu Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń woli.
 Uchwała nr 205 ZG PCK ws. funkcjonowania rad honorowego krwiodawstwa PCK
 Uchwała nr 122/2013 ZG PCK ws. struktur i zasad działania ruchu młodzieżowego PCK
 Ramowy regulamin jednostki podstawowej PCK
 Regulamin funkcjonowania oddziału rejonowego PCK oraz jego biura
 Zasady wręczania odznaczeń w trakcie uroczystości PCK
 Regulamin Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK
 Status Honorowego Dawcy Krwi PCK
 Regulamin Grup Ratownictwa PCK
 Struktury i zasady działania Ruchu Młodzieżowego PCK
 Zasady wyborcze do rad młodzieżowych PCK 2013
 Profil kandydata do rad młodzieżowych PCK 2013
 Polityka Młodzieżowa IFRC 2011
 Polityka Wolontariatu IFRC 2011

Ochrona znaku
Wyciąg z Konwencji Genewskich o Ochronie Ofiar Wojny - Konwencja I Rozdział VII - O Znaku Rozpoznawczym
Wyciąg z Ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu - Rozdział 3 - Ochrona Znaku i Nazwy Czerwonego Krzyża
Regulamin Używania Znaku Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
Przewodnik o ochronie znaku Czerwonego Krzyża
Regulamin Odznaki Honorowej PCK

Wersja do druku